O Vijeću

Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske tijelo je u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja koje čini ukupno 34 visoka učilišta; veleučilišta i visokih škola koje imaju Dopusnicu za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj izdanu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Veleučilišta i visoke škole izvode stručne studije na dvije razine:

  • preddiplomske stručne studije (razina VI Hrvatskog kvalifikacijskog okvira)
  • te specijalističke diplomske stručne studije (razina VII Hrvatskog kvalifikacijskog okvira). 

Vijeće čine dekani ukupno 16 veleučilišta i 18 visokih škola koje djeluju u Hrvatskoj, pri čemu je ukupno 19 visokih učilišta privatno (privatni osnivači i osnivači lokalna uprava), a ukupno 15 javno (osnivač Republika Hrvatska). U radu Vijeća bez prava glasa sudjeluju i predstavnik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola, predstavnici veleučilišta i visokih škola koja su u postupku inicijalne akreditacija odnosno koje djeluju na temelju Suglasnosti za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja te predstavnik Rektorskog zbora.

Postojanje i djelokrug rada Vijeća definirano je člankom 106. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Vijeće je zaduženo odlučivati o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta i visokih škola, razmatrati problematiku njihovoga rada i razvoja te donositi odgovarajuće preporuke i mišljenja.

Vijeće je od 2006. godine član EURASHE, Europskog udruženja institucija u visokom obrazovanju (European Association of Institutions in Higher Education). Vijeće veleučilišta i visokih škola je tijelo koje nema pravnu osobnost. Administrativna podrška i stručna služba Vijeća jest Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u čijem Upravnom vijeću Vijeće ima svog predstavnika.

Vijeće ima predsjednika, potpredsjednika iz redova javnih veleučilišta i visokih škola, potpredsjednika iz redova privatnih veleučilišta i visokih škola i glavnog tajnika iz redova glavnih tajnika svih veleučilišta i visokih škola koje su članovi Vijeća.