Djelokrug rada Vijeća veleučilišta i visokih škola

Djelokrug rada Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske propisan je člankom 106. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07). 

(1) Vijeće veleučilišta i visokih škola čine dekani svih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj. U radu Vijeća, bez prava odlučivanja, sudjeluje i predstavnik Rektorskog zbora. 

(2) Vijeće veleučilišta i visokih škola odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta i visokih škola.

(3) Vijeće veleučilišta i visokih škola donosi poslovnik o svom radu.

(4) Vijeće veleučilišta i visokih škola: 

1. propisuje nužne uvjete za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora na nastavna zvanja, odnosno radna mjesta,

2. predlaže članove iz veleučilišnih i visokoškolskih redova u Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja,

3. razmatra problematiku rada i razvoja veleučilišta i visokih škola i o tome donosi preporuke i mišljenja, te

4. obavlja druge poslove predviđene ovim Zakonom i poslove koje mu povjere visoka učilišta.

Prema Poslovniku o radu Vijeća veleučilišta i visokih škola usvojenom 21. studenog 2019. godine, Vijeće odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta i visokih škola, a osobito: 

 • propisuje nužne uvjete za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora na nastavna zvanja, odnosno radna mjesta, te ih objavljuje u Narodnim novinama, 
 • predlaže članove iz veleučilišnih i visokoškolskih redova u Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, 
 • razmatra problematiku rada i razvoja veleučilišta i visokih škola i o tome donosi preporuke i mišljenja, 
 • propisuje oblik i postupak provedbe nastupnog predavanja pristupnika za izbor u nastavna zvanja, te ga objavljuje u Narodnim novinama, 
 • imenuje članove matičnih povjerenstava te propisuje način rada, broj matičnih povjerenstava, broj članova matičnih povjerenstava te vrijeme na koje se imenuju članovi, 
 • predlaže predloženike za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, 
 • predlaže članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, 
 • brine se za harmonizaciju stručnih studija sa srodnim studijima u europskim zemljama, 
 • donosi godišnji proračun u mjesecu prosincu za sljedeću kalendarsku godinu, 
 • donosi odluku o naknadi za predsjednika, glavnog tajnika i drugih osoba koje imenuje Vijeće ako ocijeni da je to potrebno, 
 • raspravlja o godišnjem izvješću o radu Vijeća. Izvješće, koje uključuje i financijsko izvješće podnosi predsjednik Vijeća, 
 • obavlja i druge poslove predviđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, kao i poslove koje mu povjeri nadležno Ministarstvo i visoka učilišta, 
 • obavlja i ostale poslove koji po svojoj naravi spadaju u njegovu nadležnost i djelokrug rada ili koji nisu u nadležnosti drugih tijela.