Odbori Vijeća

Sukladno čl. 8. Poslovnika o radu Vijeća veleučilišta i visokih škola, za obavljanje poslova iz svog djelokruga Vijeće može osnivati različita radna tijela, među kojima su i odbori. Predsjednika i članove odbora imenuje Vijeće, pri čemu je predsjednik odbora nužno dekan članice Vijeća, dok članovi odbora mogu biti zaposlenici veleučilišta i visokih škola. Odbori pripremaju prijedloge akata iz svoje nadležnosti, te ih upućuju na sjednice Vijeća, raspravljaju i daju mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti te obavljaju druge poslove koje im povjeri Vijeće.

Odbor za javna veleučilišta i visoke škole

Odbor za javna veleučilišta i visoke škole bavi se specifičnim pitanjima javnih veleučilišta i visokih škola u sastavu Vijeća. Odborom predsjeda dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š.

Članovi Odbora dekani su javnih veleučilišta i visokih škola: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina, Veleučilište u Karlovcu, Veleučilište u Požegi, Veleučilište u Rijeci, Veleučilište u Šibeniku, Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću, Visoka policijska škola, Veleučilište u Virovitici, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.

Dr. sc. Željko Sudarić, prof. v.š., predsjednik Odbora

Kontakt

E-pošta: odbor-javni@vvivs.hr

Odbor za privatna veleučilišta i visoke škole

Odbor za privatna veleučilišta i visoke škole bavi se specifičnim pitanjima privatnih veleučilišta i visokih škola u sastavu Vijeća. Odborom predsjeda dekan Visokog učilišta Algebra doc. dr. sc. Mislav Balković, prof. v.š.

Članovi Odbora dekani su privatnih veleučilišta i visokih škola: EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište, Visoka škola Ivanić-Grad, Edward Bernays Visoka škola, Europska poslovna škola Zagreb, Istarsko veleučilište – Universita Istriana di scienze applicate, Poslovno veleučilište Zagreb, RIT Croatia, RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Veleučilište Baltazar Zaprešić, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Veleučilište Velika Gorica, Veleučilište u Bjelovaru, Visoka poslovna škola PAR, Visoka škola za međunarodne odnose i diplomaciju “Dag Hammarskjold”, Visoka škola za informacijske tehnologije, Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment, Visoka škola za sigurnost, Visoka škola za menadžment i dizajn „Aspira“, Visoko učilište Algebra i Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku – visoka škola.

Doc. dr. sc. Mislav Balković, prof. v.š., predsjednik Odbora

Kontakt

E-pošta: odbor-privatni@vvivs.hr

Odbor za pravna pitanja

Odbor za pravna pitanja razmatra pravna pitanja iz djelokruga izvođenja stručnih studija te djelatnosti Vijeća veleučilišta i visokih škola. Odborom predsjeda dekan Veleučilišta u Šibeniku dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v.š.

Članovi Odbora za pravna pitanja su: glavna tajnica Vijeća veleučilišta i visokih škola Marija Baričević, Elvira Rakić (Poslovno veleučilište Zagreb), Marin Kundić (Veleučilište u Karlovcu), Zdravka Bilić (Veleučilište u Bjelovaru), Ivan Belaj (Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru), Marija Korunek (Međimursko veleučilište u Čakovcu), Lidija Derdić (Veleučilište Velika Gorica) i Nina Nemčić (Veleučilište Baltazar Zaprešić).

Dr. sc. Ljubo Runjić, prof. v.š. predsjednik Odbora

Kontakt

E-pošta: odbor-pravna@vvivs.hr